บริการ

บริการจดทะเบียนธุรกิจ, บริการบัญชีเงินเดือน และประกันสังคม
วางแผนภาษี และระบบบัญชี และเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร

บริการจดทะเบียนธุรกิจ

 • จดทะเบียนพาณิชย์ ร้านค้า
 • จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วน จำกัด
 • จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น แก้ไข กรรมการ อำนาจกรรมการ , เพิ่มทุน ลดทุน , แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
 • ย้ายที่ตั้งสำนักงาน, เพิ่ม ลด สาขา, เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • จดทะเบียนเลิก และชำระบัญชี
 • ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของคณะบุคคล , นิติบุคคล
 • จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ
 • จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ต่อกรมสรรพากร
 • ขึ้นทะเบียนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน และแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

บริการบัญชีเงินเดือน และประกันสังคม

 • จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายเงินเดือน (ภงด.1) รายเดือน และนำส่ง ภาษี ต่อกรม สรรพากร
 • ขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
 • จัดทำแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ (สปส. 1-10) รายเดือน และส่งเงิน สมทบต่อสำนักงาน ประกันสังคม
 • จัดทำเอกสารกรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สำนักงานประกันสังคม เช่น แจ้งการ เข้าทำงานใหม่ของผู้ประกันตน , แจ้งการสิ้นสุดเป็นผู้ประกันตน, แจ้งการเปลี่ยน แปลงข้อเท็จจริงของนายจ้าง และผู้ประกันตน ,ขอบัตรประกันสังคม
 • ให้คำปรึกษาแนะนำในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ประกันสังคม และกฎหมายแรงงาน

วางแผนภาษี และระบบบัญชี

นิติบุคคล

 • จัดทำบัญชี วางแผนภาษีและวิเคราะห์งบการเงิน
 • จัดทำและยื่นแบบภาษีทุกประเภท เช่น
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
  • ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 3 , ภ.ง.ด. 53)
  • ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด. 50 , ภ.ง.ด. 51)
 • สอบทานรายงานภาษีซื้อ – ภาษีขาย
 • จัดทำงบการเงินนำส่งกรมสรรพากร และ กรมพัฒนา ธุรกิจการค้า
 • จัดทำบัญชีคุมสินค้า
 • ให้คำแนะนำประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและภาษีอากร
 • ให้คำปรึกษา แนะนำการจัดระบบเอกสารทางการค้าต่าง ๆ เพื่อการควบคุม ภายในที่ดี
 • แก้ปัญหาประเด็นภาษีอากรเมื่อถูกตรวจสอบจากกรมสรรพากร ฯลฯ

บุคคลธรรมดา

 • จัดทำบัญชี วางแผนภาษี , วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
 • จัดทำและยื่นแบบภาษีทุกประเภท เช่น
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30)
  • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90, ภ.ง.ด. 91, ภ.ง.ด. 94)
 • สอบทานรายงานภาษีซื้อ – ภาษีขาย
 • จัดทำบัญชีคุมสินค้า
 • ให้คำแนะนำประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและภาษีอากร
 • ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการจัดระบบเอกสารทางการค้าต่าง ๆ เพื่อการ ควบคุมภายในที่ดี
 • แก้ปัญหาประเด็นภาษีอากรเมื่อถูกตรวจสอบจากกรมสรรพากร ฯลฯ

ขั้นตอนการให้บริการ

 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับบัญชีและภาษีอากร
 • บันทึกบัญชีและสรุปผลดำเนินงานของกิจการจากเอกสารที่ท่านจัดทำ โดยสำนัก งานฯจะจัดส่งพนักงานรับเอกสารไปรับเอกสารจากท่านทุกเดือน เพื่อให้การจัด ทำบัญชีเป็นปัจจุบันเสมอ
 • จัดทำแบบนำส่งภาษี และนำส่งภาษีต่อกรมสรรพากร
 • จัดทำงบการเงินประจำปี จัดหาผู้ตรวจสอบบัญชี อิสระเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ของงบการเงินดังกล่าว (สำหรับนิติบุคคล)
 • จัดทำแบบนำส่งงบการเงิน แบบนำส่งภาษีเงินได้ประจำปี และนำส่งต่อหน่วยงาน ราชการ (สำหรับนิติบุคคล)

ที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร

ปัจจุบันกฎหมายบัญชีและภาษีอากรมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หากธุรกิจสามารถปฏิบัติตามกฎหมายบัญชีภาษีอากร ที่เปลี่ยนแปลงอย่างถูกต้อง จะช่วยลดปัญหาต่างๆ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลเสียหาย ต่อการดำเนินธุรกิจ ไม่ต้องเสี่ยงต่อการเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม หรือความผิดอื่นๆที่อาจเกิดขึ้น

การวางแผนภาษี เพื่อมุ่งลดภาระภาษี จะช่วยประหยัดและเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนของธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพิ่มความสามารถในการจัดการ สร้างสภาพคล่องและประสิทธิภาพทางภาษี ให้คำปรึกษาด้านบัญชีภาษีอากร ทำให้ธุรกิจสามารถวางแผนและตัดสินใจได้อย่างมั่นใจและถูกต้อง ได้รับข้อมูลครบถ้วน เสนอแนะแนวทางวางแผนภาษี

เพื่อให้ธุรกิจเสียภาษีอย่างประหยัดและ ถูกกฎหมาย ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาประเด็นภาษีอากรเมื่อถูกตรวจสอบจากกรมสรรพากร

เกี่ยวกับเรา

Home

สำนักงานบัญชี ทีเค แอ๊ดวานซ์

ให้บริการด้านวิชาชีพอิสระเกี่ยวกับการทำบัญชี การให้คำปรึกษาด้านบัญชี ภาษีอากร และการบริหารงานแก่ลูกค้าทั่วไป

สำนักงานมีความพร้อมในการให้บริการ โดยมีทีมงานบริหารและบุคลากรที่มีความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์สูง และความสามารถ ในการปฏิบัติงานด้วยวิธีการทำงานที่ทันสมัยเสมอ

เป้าหมายสำคัญของสำนักงาน คือ การ ช่วยให้ผู้ประกอบการเสียภาษีได้ถูกต้องตามกฎหมาย ตรวจสอบได้ ประหยัดภาษีสูงสุด บนพื้นฐานความเหมาะสม โดยให้บริการทางวิชาชีพที่ได้มาตรฐาน เน้นคุณภาพและ ความรวดเร็วของการให้บริการ

โดยทีมงาน ที่มีมประสบการณ์ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างโอกาส ความก้าวหน้าทางด้านธุรกิจ ให้ลูกค้าของสำนักงาน ได้รับประโยชน์สูงสุด คุ้มกับค่าธรรมเนียมบริการอย่างแท้จริง

ติดต่อเรา

 •  สำนักงานบัญชี ทีเค แอ๊ดวานซ์

 • 216 ซอยอ่อนนุช 40 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
  กรุงเทพมหานคร 10250